Polarization effects at two-beam interaction on reflection holographic gratings in sillenite crystals.


2007

Кульчин Ю. Н., Ромашко Р. В., Shandarov S.M., Burimov N.I., Dubtsov M.A., Sibagatulina V.G, Baklanov D.S., Kargin Yu.F., Egorysheva A.V., Volkov V.V.

Статьи в журналах

Laser Physics

17(4)

482-490

1,025

Kulchin Yu.N., Romashko R.V., Shandarov S.M., Burimov N.I., Dubtsov M.A., Sibagatulina V.G, Baklanov D.S., Kargin Yu.F., Egorysheva A.V., Volkov V.V. Polarization effects at two-beam interaction on reflection holographic gratings in sillenite crystals. Laser Physics. - 2007. - 17(4). - 482-490. DOI:10.1134/S1054660X07040287