Two-Wave Coupling on Dynamic Reflection Holograms in Cubic Photorefractive Crystals upon Signal-Beam Phase Modulation


2008

Ромашко Р. В., Burimov N.I., Shandarov S.M., Bykov V.I., Kolegov A.A., Kargin Y.F., Volkov V.V.

Статьи в журналах

High Energy Chemistry

42(7)

538-539

Romashko R.V., Kul’chin Y. N., Burimov N.I., Shandarov S.M., Bykov V.I., Kolegov A.A., Kargin Y.F., Volkov V.V. Two-Wave Coupling on Dynamic Reflection Holograms in Cubic Photorefractive Crystals upon Signal-Beam Phase Modulation. High Energy Chemistry. - 2008. - 42(7). - 538-539. DOI:10.1134/S0018143908070102