Phase function method in problems of acoustic wave scattering.


2015

Дзюба В. П., Ромашко Р. В., Zavestovskaya I.N.

Статьи в журналах

Bulletin of the Lebedev Physics Institute

42(1)

10-12.

Dzyuba V.P., Romashko R.V., Zavestovskaya I.N., Kulchin Y.N. Phase function method in problems of acoustic wave scattering. Bulletin of the Lebedev Physics Institute. - 2015. - 42(1). - 10-12. DOI:10.3103/S1068335615010030