Direct laser printing of chiral plasmonic nanojets by vortex beams


2017

Витрик О. Б., Жижченко А. Ю., Кульчин Ю. Н., Кучмижак А. А., Syubaev S., Porfirev A., Pustovalov E., Khonina S., Kudryashov S.

Optics Express

2017. Vol.25. Iss.9.

P.10214-10223.

Syubaev S., Zhizhchenko A., Kuchmizhak A., Porfirev A., Pustovalov E., Vitrik O., Kulchin Yu., Khonina S., Kudryashov S. Direct laser printing of chiral plasmonic nanojets by vortex beams // Optics Express. 2017. Vol.25. Iss.9. P.10214-10223.