Nepomnyaschiy A.V.,  Kulchin Y.N.


2017

Kulchin Y. N., Nepomnyashchy A. V., Shkryl Y.N., Veremeichik G.N., Kamenev D.G., Gorpenchenko T.Y., Yugay Y.A., Mashtalyar D.V., Avramenko T.V., Karabtsov A.A., Ivanov V.V., Bulgakov V.P., Gnedenkov S.V., Zhuravlev Y.N.

Article

Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology

"Green synthesis of silver nanoparticles using transgenic Nicotiana tabacum callus culture expressing silicatein gene from marine sponge Latrunculia oparinae."

 (2017)

1-13

5,605

Shkryl Y.N., Veremeichik G.N., Kamenev D.G., Gorpenchenko T.Y., Yugay Y.A., Mashtalyar D.V., Nepomnyaschiy A.V., Avramenko T.V., Karabtsov A.A., Ivanov V.V., Bulgakov V.P., Gnedenkov S.V., Kulchin Y.N., Zhuravlev Y.N. "Green synthesis of silver nanoparticles using transgenic Nicotiana tabacum callus culture expressing silicatein gene from marine sponge Latrunculia oparinae." Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology (2017): 1-13.