Goroshko Dmitry Lvovich


Dr.Sc. (Phys.-Math.)
senior scientific employee
329
2-32-06-82
2-68
goroshko@iacp.dvo.ru